fbpx

Aydınlatma Metni

PANTEON YAZILIM OYUN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Panteon Yazılım Oyun Eğitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafımızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetinize özen göstererek gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1-İşlenen Kişisel Verileriniz

IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz ve formlar veya e-postalarınızda paylaştığınız kişisel verileriniz Şirket tarafından Panteon Yazılım Oyun Eğitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

1.1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

-Sizlerle iletişim kurma

-Sizleri elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,

-Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi,

-Pazarlama faaliyetleri,

-Sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme,

-İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Amaçlarıyla işlenecektir.

2-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatta Şirket’e yüklenen yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortakları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Bu kişisel verileriniz Bulut depolamaları ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışına aktarılmaktadır.

3-Kişisel Verileri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitemizi kullanırken veya bizimle paylaştığınız diğer verilerinizin depolanması suretiyle ve açık rıza hukuki sebebine dayanılarak elde edilmektedir.

4-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5-Veri Güvenliği

Kişisel verilerin saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Panteon Yazılım Oyun Eğitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

Şirket, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanları dahilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkanlarda göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

6-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz yirmi yıl süre ile saklanacaktır.

7-Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 314813 sicil numarası ile kayıtlı, 0721084842600001 Mersis numaralı, şirket merkezi “ODTÜ Teknokent İhsan Doğramacı Bulvarı No: 29 Gümüş Blok ZK-3 Üniversiteler Mah. Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Panteon Yazılım Oyun Eğitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’dir.

8-Başvuru Hakkı
Kişisel Verilere dair tüm talepler Panteon KVKK Birimi tarafından cevaplandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Veri Öznesi Başvuru doldurularak imzalı bir örneğinin Panteon’un yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Panteon, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.